Tillgänglighetsredogörelse
Tidsbokning för pass / nationellt id - kort

Polismyndigheten står bakom den här e-tjänsten och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur tjänsten Tidsbokning för pass/nationellt id-kort uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att tjänsten inte är tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver hjälp med tidsbokning för pass/nationellt id-kort eller information på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, textversion, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Detta innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

Problem som påverkar alla användare

 • Tjänsten har en tidsgräns som gör att du kan bli utloggad utan förvarning och behöva starta om. Det finns idag ingen möjlighet att förlänga tiden. Det ges inte heller någon varning om när tiden håller på att löpa ut.
 • Sidornas titlar som visas i webbläsarens flikar är inte tillräckligt tydliga, de redogör inte för vilket steg som visas i tjänsten.
 • Flera felmeddelanden är svåra att förstå och behöver förtydligas. De redogör inte heller med text vilket fält som avses när det är fel i ett specifikt fält.
 • Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska och vilka som är frivilliga
 • Inmatningsfält har inte syftet med fältet tydligt klargjort i koden vilket gör att du inte alltid får den hjälp att fylla i fälten automatiskt som du annars skulle kunna få av webbläsaren och hjälpmedlen.
 • Många sidor har avsteg i html-koden som bryter mot tillgänglighetskraven, men vi har inte sett att dessa i sig skapar märkbara problem vid användningen av tjänsten.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Tjänstens namn ligger som en del av en bild i sidhuvudet. Bilden har en alternativtext men den ger inte samma information som bilden, det framgår inte tydligt vad det är för tjänst.
 • Menyn är byggt på ett sätt så att skärmläsare inte förstår att det är en meny och den är inte heller möjlig att hantera med skärmläsare i smalt fönster och i mobil.
 • Tjänsten använder inte så kallade landmärken för att beskriva sidornas struktur. Exempelvis får hjälpmedel inte veta vad som är sidans centrala innehåll.
 • Det saknas en länk för att hoppa direkt till innehållet för dig som navigerar med tangentbordet.
 • Vid inloggning via mobilt BankID används en QR-kod. Denna saknar beskrivning för skärmläsare. Den visas också en bit ner på skärmen och det blir ofta problem med att den inte visas i sin helhet om man inte skrollar ner sidan.
 • När det uppstår fel i formulären kan inte hjälpmedlen som exempelvis skärmläsare se felmeddelandet när du har fokus på den plats där felet uppstått. Det gör det svårt att förstå när du är på rätt plats för att rätta problemet som uppstått. Det saknas en koppling mellan felmeddelandet och platsen i formuläret.
 • Grupper med formulärsobjekt är inte grupperade på ett sätt som gör det tydligt hur de hänger ihop. Grupper med formulärsobjekt kan exempelvis vara om du har olika fält för Person 1 och Person 2, eller en fråga där du ska välja ett alternativ av flera.
 • På några ställen är kopplingen mellan etiketter och formulärsobjekt felaktiga vilket gör att skärmläsare kan ha svårt att förmedla syftet med formulärsobjektet.
 • Hjälptexterna ligger under ikoner som beskrivs som ”Help instructions”, det framgår därför inte tydligt, på samma språk som sidan i övrigt, vad hjälpen avser.
 • Datumväljaren som används när man söker efter tider både vid bokning och ombokning har flera problem för skärmläsaranvändare. Den ligger inte på rätt plats i läsordningen vilket gör den svår att hitta. Knappen som öppnar datumväljaren har ingen beskrivning av vad den har för funktion. Listorna där man väljer månad och år saknar beskrivningar. Den har också en felaktigt kodad tabell, och det framgår inte heller vilket som är dagens datum och vad som är valt datum. Du behöver inte använda den utan kan manuellt skriva in önskat datum i textfältet i stället.
 • I området ”Sök tid” på sidan ”Välj tid” sker omladdningar av sidan så fort värden ändras vilket gör att skärmläsaren tappar fokus och du måste navigera ner på sidan på nytt efter varje ändring.
 • Det är problem med fokusordning vid navigation med tangentbordet på sidan ”Välj tid”. Dels är tabbordningen felaktig, dels sätts inte fokus korrekt när man stänger datumväljaren.
 • Tabellerna som används för att visa valbara tider är inte korrekt uppbyggda vilket gör det utmanande att förstå strukturen med skärmläsare. De saknar även korrekt kodade rubriker.
 • De valbara tiderna är inte uppmärkta så att det tydligt framgår vad de avser. Det framgår inte heller att det är interaktiva objekt, och slutligen går de inte heller att aktivera med tangentbordet.
 • En knapp på sidan ”Välj tid” beskrivs som ”Submit” för skärmläsare men har texten ”Spara” för seende användare.
 • När du valt en tid på sidan ”Välj tid” visas ett meddelande om vald tid, men skärmläsare meddelar inte när det dyker upp.
 • Det finns en lista för att ange när du vill få en påminnelse, denna lista saknar en beskrivning av vad den har för funktion.
 • På sammanfattningssidan är inte informationen korrekt strukturerad i koden vilket gör det svårt att se vad som är efterfrågat och vad du har angett för svar på respektive fråga.
 • Många rubriker är inte skapade som korrekta rubriker eller ligger på fel rubriknivå.
 • Några länkar behöver bättre länktexter, bland annat framgår det idag inte om länkar öppnar nya fönster/flikar.
 • En del bilder har felaktiga alternativtexter eller saknar alternativtexter.
 • På några ställen används tomma rader för att skapa luft vilket leder till att hjälpmedlen ibland läser ”blank” eller ”tom”.
 • Enstaka knappar översätts inte i tjänsten och där det finns fraser på andra språk än sidans huvudsakliga språk så är det inte tydliggjort för uppläsande hjälpmedel.

Problem vid användning med begränsad synförmåga

 • Kontrasterna är för dåliga på flera ställen. Det gäller blå länkar, röd text, felmeddelandena, ”Tillbaka”-knapparna, och i några fall vit text mot en grå bakgrund.
 • Flera ikoner har för dåliga kontraster. Det gäller meny-ikonen, ikonen för datumväljaren och ikoner som visar om kryssrutor är ikryssade.
 • Alternativtexten för logotypen (visas när bilden inte kan visas) går inte att läsa eftersom den består av vit text på vit bakgrund.
 • Felmeddelanden markeras enbart med röd färg vilket kan göra dem svåra att se.
 • Formulärsobjekten (inmatningsfält, kryssrutor och så vidare) har en grå ram som visar att det är ett formulärsobjekt. Den har för dålig kontrast mot den vita bakgrunden vilket gör att det kan vara svårt att se var du förväntas mata in information.
 • Tjänstens namn överst på sidorna är en bild av text och läses inte upp av uppläsande hjälpmedel.
 • När man väljer något i ytan ”Sök tid” på sidan ”Välj tid” flyttas fokus till sidhuvudet.
 • Enstaka knappar översätts inte i tjänsten och där det finns fraser på andra språk än sidans huvudsakliga språk så är det inte tydliggjort för uppläsande hjälpmedel.
 • Markeringen av var fokus är när man navigerar med tangentbordet är ibland otydligt och kan vara svår att se. Exempelvis ändras texten på en del blå knappar från vit till svart och får då för låg kontrast. I mobilmenyn visas inte alternativen alls när de har fokus.
 • I datumväljaren används färg för att markera valt datum och dagens datum, samtidigt finns en del kontrastproblem som kan göra det svårt att urskilja delar av kalendern.
 • Länkar markeras enbart med blå färg vilket kan göra de svåra att urskilja från vanlig text.
 • Gränssnittet respekterar inte användarens inställningar för mörkt läge i webbläsare och operativsystem.

Problem vid användning utan förmåga att uppfatta färg

 • Felmeddelanden markeras enbart med röd färg vilket kan göra dem svåra att särskilja från annan text om man har nedsatt färgseende.
 • I datumväljaren används färg för att markera valt datum och dagens datum.
 • Länkar markeras enbart med blå färg vilket kan göra de svåra att urskilja från vanlig text.
 • Gränssnittet respekterar inte användarens inställningar för mörkt läge i webbläsare och operativsystem.

Problem vid användning med alternativa styrsätt som tangentbord och röststyrning

 • Det går inte att välja tid i listan över lediga tider med tangentbord. Tjänsten blir i praktiken oanvändbar om du måste använda tangentbordet, switchar och andra styrsätt som baserar sig på tangentbordskommandon.
 • Hjälptexter går inte att få fram med tangentbordet.
 • Det saknas en länk för att hoppa direkt till innehållet för dig som navigerar med tangentbordet.
 • En knapp på sidan ”Välj tid” beskrivs som ”Submit” i koden, men har den synliga texten ”Spara”. Det gör att det kan bli problem vid exempelvis röststyrning.
 • Markeringen av var fokus är när man navigerar med tangentbordet är ibland otydligt och kan vara svårt att se. Exempelvis ändras texten på en del blå knappar från vit till svart och får då för låg kontrast. I mobilmenyn visas inte alternativen alls när de har fokus.
 • I området ”Sök tid” på sidan ”Välj tid” sker omladdningar av sidan så fort värden ändras vilket gör att du måste navigera ner på sidan på nytt efter varje ändring.
 • Det är problem med fokusordning vid navigation med tangentbordet på sidan ”Välj tid”. Dels är tabbordningen felaktig, dels sätts inte fokus korrekt när man stänger datumväljaren.
 • Det förekommer att formulärsobjekt inte har någon synlig beskrivning, eller att den synliga beskrivningen inte är korrekt kopplad med formulärsobjektet. Följden blir att det kan uppstå problem vid röststyrning.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

 • Tjänsten använder inte så kallade landmärken för att beskriva sidornas struktur. Exempelvis saknas main-landmärket för sidornas centrala innehåll. Det kan leda till problem om presentationen ändras av hjälpmedel eller i olika alternativa visningslägen, exempelvis läsläge i webbläsaren.
 • Kontrasterna är för dåliga på flera ställen. Det gäller blå länkar, röd text, felmeddelandena, ”Tillbaka”-knapparna, och i några fall vit text mot en grå bakgrund.
 • Flera ikoner har för dåliga kontraster. Det gäller meny-ikonen, ikonen för datumväljaren och ikoner som visar om kryssrutor är ikryssade.
 • Länkar markeras enbart med blå färg vilket kan göra de svåra att urskilja från vanlig text.
 • Formulärsobjekten (inmatningsfält, kryssrutor och så vidare) har en grå ram som visar att det är ett formulärsobjekt. Den har för dålig kontrast mot den vita bakgrunden vilket gör att det kan vara svårt att se dem.
 • Markeringen av var fokus är när man navigerar med tangentbordet är ibland otydligt och kan vara svårt att se. Exempelvis ändras texten på en del blå knappar från vit till svart och får då för låg kontrast. I mobilmenyn visas inte alternativen alls när de har fokus.
 • Tjänstens namn ligger som en del av en bild i sidhuvudet. Bilden har en alternativtext men den ger inte samma information som bilden, det framgår alltså inte tydligt vad det är för tjänst i uppläsande hjälpmedel eller vid visning av tjänsten utan bilder.
 • Alternativtexten för logotypen (visas när bilden inte kan visas) går inte att läsa eftersom den består av vit text på vit bakgrund.
 • Datumväljaren som används när man söker efter tider både vid bokning och ombokning har flera problem. Den ligger inte på rätt plats i läsordningen vilket gör den svår att hitta vid visning av gränssnittet i alternativa visningslägen. Listorna där man väljer månad och år saknar beskrivningar. Enbart färg används för att markera valt datum och dagens datum, samtidigt finns en del kontrastproblem som kan göra det svårt att urskilja delar av kalendern.
 • I området ”Sök tid” på sidan ”Välj tid” sker omladdningar av sidan så fort värden ändras vilket gör att du tappar fokus och måste ta dig ner på sidan på nytt.
 • På sammanfattningssidan är inte informationen korrekt strukturerad i koden. Det kan skapa problem om presentationen ändras av hjälpmedel eller i olika alternativa visningslägen, exempelvis läsläge i webbläsaren.
 • Några länkar behöver bättre länktexter, bland annat framgår det idag inte om länkar öppnar nya fönster/flikar.
 • Många rubriker är inte skapade som riktiga rubriker eller ligger på fel rubriknivå. Det kan skapa problem i uppläsande hjälpmedel och om du ändrar utseendet på innehållet.
 • På några ställen används tomma rader för att skapa luft vilket leder till att uppläsande hjälpmedel ibland läser ”blank” eller ”tom”.
 • Enstaka knappar översätts inte i tjänsten och där det finns fraser på andra språk än sidans huvudsakliga språk så är det inte tydliggjort för uppläsande hjälpmedel.
 • Gränssnittet respekterar inte användarens inställningar för mörkt läge i webbläsare och operativsystem.

Hur vi testat webbplatsen

Konsultföretaget Useit har gjort en oberoende granskning av e-tjänsten utifrån standarden EN 301 549 v3.2.1. Useit har gjort en fullständig analys av innehållet och granskningen färdigställdes 10 maj 2023. Denna granskning har legat till grund för den här redogörelsen.
Datum för bedömning: Den 09 juni 2023.

Polismyndighetens övriga e-tjänster

Polisen har även ett antal e-tjänster på domänen etjanster.polisen.se, här finns en tillgänglighetsredogörelse för dessa e-tjänster: Tillgänglighetsredogörelse e-tjänster (öppnas i ny flik)
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 07 juli 2023.